INFORMÁCIA PRE RODIČOV ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Aké benefity získa žiak z duálneho vzdelávania?

Ako sa môže žiak zapojiť do duálneho vzdelávania?
Čo získa žiak v duálnom vzdelávaní?
Kde nájdete informácie o ponuke duálneho vzdelávania?

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU

ContiTrade Slovakia s.r.o. prevádzkovateľ obchodnej siete BestDrive si plne uvedomuje, že budúci rast svojej siete je v spojení s kvalitou pracovníkov na svojich predajno-servisných prevádzkach. Štart systému duálneho vzdelávania sme uvítali s nadšením aj rešpektom zároveň. Pre školský rok 2016/2017 sme sa zapojili do duálneho vzdelávania na školách:

 

Bratislava

Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava

Trnava

Stredná odborná škola automobilová, Coburgova ul. 7859/39, 917 02 Trnava

Nitra

Stredná odborná škola automobilová, Cintorínska 4, 950 50 Nitra

Trenčín

Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín

Žilina

Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

 

študijné odbory:
Autoopravár – mechanik (2487H01)
Autoopravár – elektrikár (2487H02)

 

Spoločnosť sa zaoberá komplexnými službami spojenými s diagnostikou a opravou cestných motorových vozidiel. Spoločnosť ponúka služby pre motoristov (diagnostiku, geometriu, test bŕzd a tlmičov, opravu brzdovej sústavy, tlmičov a pružín, opravu výfukových častí, kontrolu a plnenie klimatizácie, výmenu auto skla, kontrolu a výmenu chladiacej kvapaliny, nastavenie svetiel a pod.) a pneuservis pre všetky značky motorových vozidiel pomocou modernej technológie a diagnostických testovacích prístrojov, ktoré sú podrobované pravidelným kontrolám a sú pravidelne kalibrované. V systéme duálneho vzdelávania poskytuje možnosť získať kvalifikáciu v odbore autoopravár - mechanik alebo autoopravár - elektrikár na svojich pracoviskách v Bratislave, Trnave, Nitre, Zvolene, Púchove a Žiline.
Vyučení žiaci nájdu priame uplatnenie v najširšej servisnej sieti BestDrive v rámci celej Slovenskej Republiky, vďaka trhovému pokrytiu tejto siete. Perspektíva rozvoja siete je spojená s rastom siete aj prostredníctvom franchizového partnerstva s cieľom byť v blízkosti našich zákazníkov a teda aj k naším potenciálnym žiakom. V tejto kombinácii vyučený žiaci nájdu svoje uplatnenie v sieti BestDrive nielen v blízkosti domova ale aj v regiónoch mimo pôsobenia školy.

ČO ZÍSKA ŽIAK V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ?

Duálne vzdelávanie ponúka žiakom mnoho významných benefitov pre ich budúcnosť:

 

  • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.
  • Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
  • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
  • Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia žiaka zo strany zamestnávateľa.
  • Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa.
  • Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
  • Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.
  • Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie a pod.) sú významným benefitom, ktoré môže získať každý žiak ak sa rozhodne získavať praktickú odbornosť u konkrétneho zamestnávateľa.
  • Okrem pravidelného podnikového štipendia bude dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity.
  • Ponúkame reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno-právnymi podmienkami.

 

Finančné zabezpečenie žiaka

Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu, poskytuje zamestnávateľ odmenu za produktívnu prácu. Odmenu za produktívnu prácu zamestnávateľ poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % z hodinovej minimálnej mzdy:


Min:    1,165 €/hod
Max:    2,330 €/hod.)


Pri určovaní jej výšky zamestnávateľ zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka podľa interných pravidiel pre poskytovanie odmeny za produktívnu prácu, vydaných zamestnávateľom.
Žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa poskytuje motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu. Motivačné štipendium vypláca škola obdobným postupom ako sociálne štipendium. Škola vypláca žiakovi motivačné štipendium bez podávania žiadosti zo strany žiaka. Žiak je povinný škole poskytnúť údaje potrebné na vyplatenie štipendia na bankový účet žiaka alebo jeho zákonného zástupcu. Maloletý žiak poskytuje uvedené informácie prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

Motivačné štipendium sa žiakovi poskytuje mesačne v období školského vyučovania vo výške:

a) 1.ročník 40€
b) 2.ročník 60€
c) 3.ročník 80€

KDE NÁJDETE INFORMÁCIE O PONUKE DUÁLNEHO VZDELÁVANIA?

Informácie o systéme duálneho vzdelávania, manuál pre zamestnávateľa, školu a zriaďovateľa školy pre systém duálneho vzdelávania, ponuky zamestnávateľov na učebné miesta pre duálne vzdelávanie nájdete na webovom sídle www.potrebyovp.sk.

Bližšie informácie o systéme duálneho vzdelávania nájdete na webovom sídle národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávaniam www.rsov.sk. Tu nájdete aj manuál pre systém duálneho vzdelávania.

Informácie k duálnemu vzdelávaniu ako aj informácie pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem o vstup do duálneho vzdelávania, spolu so vzormi dokumentácie pre overovanie spôsobilosti zamestnávateľa pre poskytovanie praktického vyučovania nájdete na webových sídlach stavovských a profesijných organizácií:

Slovenská obchodná a priemyselná komora www.sopk.sk.
Republiková únia zamestnávateľov www.ruzsr.sk.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR www.azzz.sk.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora www.sppk.sk.
Slovenská živnostenská komora www.szk.sk.
Slovenská banská komora www.banskakomora.sk.
Slovenská lesnícka komora www.slsk.sk.

Na webových sídlach stavovských a profesijných organizácií nájdete aj zoznam pracovísk praktického vyučovania, ktoré boli certifikované pre poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
ContiTrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
janka.kvasnicova@bestdrive.sk
042 /461 3658