VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CONTITRADE SLOVAKIA S.R.O. BESTDRIVE.SK

Ako nakupovať

Použite formulár pre výber parametrov tovaru a zobrazte ponuku. Zadajte množstvo a pridajte zvolený druh do košíka. Nákup dokončíte po kontrole Vášho košíka vyplnením a odoslaním záverečného formulára. Prostredníctvom tohto formulára je tiež možné spraviť registráciu a tým uchovať Vaše údaje pre budúce nákupy. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o jej zaevidovaní. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky. Následne bude Vaša objednávka potvrdená a tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne.

Objednávka

V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny druh tovaru a odošlete elektronickou objednávkou, alebo objednáte tovar telefonicky, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu kupujúceho.

Kupujúci môže byť:

- spotrebiteľ - súkromná osoba, ( uvedie meno, priezvisko, adresu, telefónne čislo, e-mail )

- právnická osoba / podnikateľ, ( uvedie názov, sídlo, IČO, IČ DPH, telefónne čislo, e-mail ) 

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43 a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť podľa nižšie uvedeného postupu (stornovanie objednávky).

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

Trvanie zmluvy

Zmluva platí do vysporiadania všetkých nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

Dodanie tovaru

Tovar dodávame zákazníkom len v rámci Slovenskej republiky.

Ak si kupujúci vyberie spôsob doručenia kuriérom, tovar bude dodaný v čo najkratšom termíne - a to najneskôr do štyroch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim . Doprava je pre kupujúceho 2,00 EUR s DPH za 1 ks tovaru. V prípade zdržania dodávky je zákazník informovaný o meškaní zásielky zásielkovou spoločnosťou, prípadne priamo predajcom e-mailom alebo telefonicky, a zároveň o dodatočnej primeranej lehote, v ktorej predávajúci kupujúcemu dodá tovar.

Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Ceny

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v čase uskutočnenia objednávky. Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade, že je tovar označený "akcia" alebo "extra akcia" - takáto ponuka platí iba do vypredania zásob predávajúceho alebo do skončenia poskytovania akcie.

Stornovanie objednávky

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania (v pracovný deň), a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 14 dní od stornovania objednávky prevedená späť na jeho účet.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu  kúpnu cenu riadne a včas. Platba bude realizovaná v hotovosti na dobierku prostredníctvom zásielkovej spoločnosti. Úhradu zásielky je možné realizovať aj prostredníctvom platby na účet predávajúceho. Vtedy kupujúci dostane tovar až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Pri každej dodávke tovaru vystaví predávajúci daňový doklad - faktúru, ktorú pošle kupujúcemu elektronickou poštou, prípadne poštou.

Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode , čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra.

Závady , ktoré nemohli by zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou formou.

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť , má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Reklamované pneumatiky je nutné osobne doručiť na jednu z adries:

Banská Bystrica, Partizánska cesta 114, 974 01

Bojnice, Opatovská cesta 9, 972 01

Bratislava, Panónska cesta 45, 851 04

Bratislava, Polianky 27, 841 01

Bratislava, Vajnorská 171/A, 831 04

Humenné, Štefánikova 8, 066 01

Košice, Južná trieda 62, 040 01

Košice, Moldavská cesta 26/A, 040 11

Levice, Kasárenská 8, 934 01

Martin, Kollárova 91, 036 01

Michalovce, Močarianska 6743/15B, 071 01

Nitra,Novozámocká 2/A, 949 01

Nové Zámky, Budovateľská 4, 940 01

Poprad, Teplická cesta 1, 058 01

Považská Bystrica, Športovcov 344, 017 01

Prešov, Duklianska 20, 080 01

Púchov, Streženická cesta 1906/56, 020 01

Spišská Nová Ves, Mlynská 39, 052 01

Šahy, SNP 21, 936 01

Topoľčany, Jesenského 27, 955 01

Trenčín, Kubranská 1/754, 911 01

Trnava, Mikovíniho 10/A, 917 01

Zvolen, Neresnícka 254, 961 50

 

 Odstúpenie od zmluvy - ak nakupuje spotrebiteľ

Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť u predávajúceho uskutočnené písomnou formou v listinnej alebo elektronickej podobe (e-mailom), a môže byť uskutočnené  podľa  ustanovení Poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, pričom môže kupujúci použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvoria prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odovzdané na poštovú prepravu spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby súvisiace s dodaním tovaru predávajúcemu pred tým, ako je tovar predávajúcemu spätne doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že nakupujete ako podnikateľ alebo právnická osoba, nepoužijú sa prílohy č.2 a č.3 týchto obchodných podmienok a na odstúpenie od zmluvy sa aplikujú austanovenia podľa § 344 a nasl. upravujúce odstúpenie od zmluvy v súvislosti s § 409 a nasl. o kúpnej zmluve zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka.

Užívateľský účet 

- na základe registrácie kupujúceho, vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (dalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

- pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívatelskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne

- prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu

- kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám

- predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 2 roky, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok)

- kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ContiTrade Slovakia, s.r.o. úplne rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli v rámci registrácie alebo v rámci neskorších editácií svojho profilu na webovej stránke www.najlepsiepneu.sk

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamen tu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Zasielanie obchodných informácií a ukladanie cookies

- kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami  alebo podnikom predávajúce na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnost voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných informácii plní predávajúci prostrednictvom zvláštneho dokumentu

 

- kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predošlej vety kedykoľvek odvolať.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Reklamačné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o. (ďalej len "predávajúci") týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej lenj "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU ak je kupujúci spotrebiteľ

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (v zm. § 620 Občianskeho zákonníka).

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (v zm. §619 Občianskeho zákonníka). V prípade výskytu ďaľších vád na výrobku predanom za nižšiu cenu je záručná doba 24 mesiacov.

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba stanovená na 12 mesiacov (v zm. § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Vyhlásením vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnú záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v písomnom vyhlásení, resp. v záručnom liste (v zm. § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždòov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka).

2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať , sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (v zm. § 627 Občianskeho zákonníka). Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom kedy právo uplatnil ako aj o vykonaní opravy .

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (v zm. § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.8. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci ani nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (v zm. § 629 Občianskeho zákonníka).

2 A. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU ak je kupujúcim právnická osoba alebo podnikateľ


Ak je kupujúcim právnická osoba aebo podnikateľ, zodpovednosť za vady predaného tovaru sa riadi podľa ustanovení §422- § 441 zákona č. 513/1191 Zb. - Obchodného zákonníka,

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci reklamovaný tovar zasiela poštou na adresu uvedenú v texte vyššie. Ak je v záručnom liste alebo inom doklade vydanom predávajúcim uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len "záručný servis"), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (v zm. § 625 Občianskeho zákonníka). Tovar doručí kupujúci do prevádzkarne na vlastné náklady.

3.2. Ostatné práva a zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje písomne na prevádzke, prípadne emailom, na adresekatarina.balazova@najlepsiepneu.sk .

3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať  kupujúcemu potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (v zm. § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vyjadrenie pracovníka povereného na vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukáza , že tovar bol kúpený u predávajúceho;

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, nepoškodený neodbornou manipuláciou, atď.);

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál vyhlásenia alebo záručného listu, v ktorom bol rozsah takejto záruky stanovený.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť , má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (v zm. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (v zm. § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné Ťažkosti (v zm. § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť , a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (v zm.§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (v zm. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne druhý krát po jej aspoň jednej z predchádzajúcich opravách.

5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať . Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. (v zm.§623 ods. 2 Občianskeho zákonníka) 

5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť .

V prípade, ak reklamujete ako právnická osoba alebo ako podnikateľ, ustanovenia bodu 5. sa používajú primerane k ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka podľa § 436 a nasl. o nárokoch z vád tovaru.  

Príloha č. 2

k zákonu č. 102/2014 Z. z.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, mobil: 0911 691460, fax: 042/4613637, e-mail: katarina.balazova@najlepsiepneu.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na jednu adries uvedených nižšie alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na pobočky našej spoločnosti:

 • Banská Bystrica, Partizánska cesta 114, 974 01
 • Bojnice, Opatovská cesta 9, 972 01
 • Bratislava, Panónska cesta 45, 851 04
 • Bratislava, Polianky 27, 841 01
 • Bratislava, Vajnorská 171/A, 831 04
 • Humenné, Štefánikova 8, 066 01
 • Košice, Južná trieda 62, 040 01
 • Košice, Moldavská cesta 26/A, 040 11
 • Levice, Kasárenská 8, 934 01
 • Martin, Kollárova 91, 036 01
 • Michalovce, Močarianska 6743/15B, 071 01
 • Nitra,Novozámocká 2/A, 949 01
 • Nové Zámky, Budovateľská 4, 940 01
 • Poprad, Teplická cesta 1, 058 01
 • Považská Bystrica, Športovcov 344, 017 01
 • Prešov, Duklianska 20, 080 01
 • Púchov, Streženická cesta 1906/56, 020 01
 • Spišská Nová Ves, Mlynská 39, 052 01
 • Šahy, SNP 21, 936 01
 • Topoľčany, Jesenského 27, 955 01
 • Trenčín, Kubranská 1/754, 911 01
 • Trnava, Mikovíniho 10/A, 917 01
 • Zvolen, Neresnícka 254, 961 50

Zákon o odpadoch

- v rámci ustanovení Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujeme na všetkých maloobchodných prevádzkach spoločnosti ContiTrade Slovakia, s.r.o. bezplatný spätný zber odpadových pneumatík.

  Opotrebované pneumatiky môžete taktiež odovzdať na všetkých zberných miestach spoločnosti ELTMA, kompletný zoznam týchto pobočiek nájdete na www.eltma.sk.

 

VZOROVÝ FORMULÁR PRE SPOTREBITEĽA  NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu:

ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, mobil: 0911 691460, fax: 042/4613637, e-mail: katarina.balazova@najlepsiepneu.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

V  zmysle zákona 391/2015 Z. z., ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojní so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že predávajúci porušil Vaše práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Spotrebiteľom sa pre účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Zoznam alternatívnych riešiteľov sporov uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Návrh musí obsahovať:

        a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

        b) presné označenie predávajúceho,

        c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

        d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

        e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

        f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.

 

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle ministerstva (www.mhsr.sk) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Hodnota sporu (predmetu nákupu spotrebiteľa a jeho neskoršej reklamácie) pri tomto druhu riešenia sporov musí byť vyššia ako 20,- €, s alternatívnym riešením sporu je spojená možnosť spoplatnenia takéhoto konania, a to vo výške správneho poplatku maximálne vo výške 5,- €.