GDPR BestDrive

Základné informácie o spracovaní osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o. so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36 336 556 („ContiTrade“ alebo „naša spoločnosť“), Vás týmto informuje v zmysle platnej legislatívy, predovšetkým nového Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov EU 2016/679 ("GDPR"), o spracovaní Vašich osobných údajov, ktoré bude prebiehať v rozsahu, v ktorom našej spoločnosti udelíte súhlas k spracovaniu.

Ako mám vyplniť formulár pre súhlas?

1.    Vyplnením formuláru pre súhlas dávate alebo odmietate dať svoj súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov k jednotlivým účelom v uvedenom rozsahu. Vaše rozhodnutie o udelení súhlasu musí byť slobodné, informované a jednoznačné, preto si, prosím, predom pozorne prečítajte túto informáciu a formulár pre udelenie súhlasu. Udelenie, neudelenie alebo odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na Váš vzťah s ContiTrade.

2.    Aké osobné údaje máme záujem s Vaším súhlasom spracovávať?

Formulár pre udelenie súhlasu uvádza určité kategórie osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje. Pre účely tohto formuláru sa uplatňujú nasledujúce definície:

Telefónne číslo“ a „e-mailová adresa“ sú Vaše telefónne číslo a e-mailová adresa.

3.    Na ako dlho udeľujete svoj súhlas?

Váš súhlas bude platný počas doby trvania Vášho členstva v Klube BestDrive v súlade s "Pravidlami vernostného programu BestDrive".

4.    Akými prostriedkami budú Vaše osobné údaje spracované zo strany ContiTrade?

Spracovanie Vašich osobných údajov, ku ktorým udelíte svoj súhlas, bude prebiehať automatizovane a manuálne, v elektronickej a listinnej podobe, spravidla prostredníctvom zodpovedného zamestnanca našej spoločnosti.

5.    Viete, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať?

Udelené súhlasy môžete kedykoľvek úplne alebo len čiastočne odvolať, a to buď listom doručeným na adresu ContiTrade, alebo emailom doručeným na emailovú adresu gdpr@bestdrive.sk, pričom pri odvolaní súhlasu musíte upresniť, v rozsahu ktorých osobných údajov a na aký účel spracovávania svoj súhlas odvolávate. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

6.    Aké máte ďalšie práva?

Máte právo od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (v prípade, že bolo Vaše právo porušené).

7.    Ako chránime Vaše údaje?

Vami poskytnuté osobné údaje chránime nielen podľa platných právnych predpisov, ale tiež podľa interných noriem skupiny Continental (Korporátny manuál ochrany osobných údajov). 

8.    Odovzdávanie osobných údajov

Zoznam prípadných príjemcov Vašich osobných údajov Vám bude poskytnutý na vyžiadanie, doručením na adresu spoločnosti ContiTrade alebo na e-mailovú adresu gdpr@bestdrive.sk.

Ak je nutné odovzdať osobné údaje do zahraničia, postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a Korporátnym manuálom ochrany osobných údajov skupiny Continental.

Zoznam spracovateľov

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracovávame a uchovávame v rámci spoločnosti ContiTrade Slovakia s.r.o.. Ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase alebo oprávnených záujmoch a účeloch ContiTrade Slovakia s.r.o., ktoré sú uvedené v "Pravidlách vernostného programu BestDrive", môžu byť vaše osobné údaje spracovávané externými spolupracovníkmi ContiTrade Slovakia s.r.o. a dodávateľmi. Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, starostlivo vyberáme na základe záruk, ktoré zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami odovzdaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pro ContiTrade Slovakia s.r.o. vykonávať len spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. 

ContiTrade Slovakia s.r.o. v tomto zmysle k oprávneným účelom môže osobné údaje poskytnúť týmto príjemcom: 

  • externým spolupracovníkom ContiTrade Slovakia s.r.o. a dodávateľom za účelom plnenia zmluvy
  • marketingovým a výskumným agentúram za účelom marketingového spracovania či zisťovania a pre ponuky obchodu, služieb a produktov ContiTrade Slovakia s.r.o. a vybraných obchodných partnerov 
  • poskytovateľom poštovných a komunikačných služieb a služieb elektronických komunikácií