PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU BESTDRIVE

 

Tieto pravidlá vernostného programu BestDrive ("Pravidlá") upravujú fungovanie vernostného programu spoločnosti ContiTrade Slovakia s.r.o., IČO: 36 336 556, so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 14748/R. Tieto Pravidlá nezakladajú záväzkový vzťah.  

1. Vernostný program BestDrive

Klub BestDrive je dlhodobý vernostný program, ktorý spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o. ponúka všetkým zákazníkom siete predajní a servisov BestDrive. Cieľom programu je zvýšenie kvality v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb v uvedenej sieti predajní a servisov. Na základe registrácie majú členovia vernostného klubu BestDrive možnosť získať bonusy, ktoré prekračujú rámec bežne vyhlasovaných akčných zliav. Navyše sa môžu dostať k zaujímavým ponukám, pripraveným iba pre registrovaných zákazníkov. Členovia ďalej môžu využívať aplikácie určené výhradne pre členov klubu, ktoré sú dostupné na www.bestdrive.sk. 

 

2. Členstvo a zákaznícka identifikačná karta

Členstvo vo vernostnom klube BestDrive vzniká odovzdaním riadne vyplneného registračného formulára predajnému personálu príslušnej pobočky spoločnosti ContiTrade Slovakia s.r.o. alebo jej vybraných franšízových partnerov. Registrácia je podmienená súčasným nákupom tovaru alebo realizáciou niektorej z ponúkaných služieb. Za riadne vyplnený registračný formulár sa považuje formulár, v ktorom sú pravdivo uvedené tieto údaje:

A) Identifikácia zákazníka

Meno, priezvisko, adresa bydliska (P.O. Box alebo adresa zamestnania nebudú uznané), telefón, prípadne e-mailová adresa, a podpis zákazníka.

B) Špecifikácia vozidla

Evidenčné číslo (ŠPZ) vozidla, výrobca automobilu, model, rok výroby, stav najazdených km.

C) Informácie predajného personálu

Číslo predajného príkazu (daňového dokladu), dátum príkazu, číslo predajne, ID zákazníka, pečiatka príslušnej predajne a podpis predajného personálu.

Prijatím pravidiel vernostného programu BestDrive získava zákazník oprávnenie využívať výhody členstva vernostného klubu BestDrive. Toto členstvo je bezplatné. Členom vernostného klubu BestDrive sa môže stať akákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a súhlasí s týmito Pravidlami. Členom sa nemôže stať iný subjekt než fyzická osoba spĺňajúca podmienky uvedené vyššie, t.j. členom sa nemôže stať obchodná spoločnosť alebo iné právnické osoby.

Vyplnením a podpísaním registračného formulára zákazník potvrdzuje svoj súhlas s Pravidlami. Výtlačky Pravidiel sú k dispozícii na pobočkách siete BestDrive zapojených do tohto vernostného programu, ktorých aktuálny zoznam je dostupný na www.bestdrive.sk.

Každý člen vernostného klubu BestDrive by mal vo vlastnom záujme neodkladne informovať Zákaznícke centrum spoločnosti ContiTrade Slovakia s.r.o. (písomne, najlepšie elektronicky e-mailom) o zmene základných informácií poskytovaných v registračnom formulári (zmena mena, bydliska, kontaktného telefónneho čísla apod.).

Členstvo  v rámci vernostného klubu BestDrive zaniká v prípade, že:

a) člen zámerne poskytol pri registrácii nesprávne informácie;

b) člen zneužil mechanizmus a výhody vernostného programu BestDrive;

c) na základe písomného oznámenia člena o ukončení jeho členstva vo vernostnom programe BestDrive; alebo

d) člen nerealizoval žiadny nákup tovarov, alebo služieb po dobu dlhšiu než 3 roky (realizácia služby alebo nákupu tovaru).

Zákazník, ktorého členstvo zaniklo z dôvodou uvedených pod písm. a) až d), stráca možnosť využitia výhod vyplývajúcu z členstva vo vernostnom klube BestDrive.

Za zneužitie mechanizmu a výhod klubu BestDrive sa považuje najmä:

  • akékoľvek iné konanie, ktorým by došlo k získaniu vernostného bonusu na odber tovaru alebo služieb spôsobom obchádzajúcim tieto Pravidlá.

 

3. Služby Zákazníckeho centra vernostného programu BestDrive

Poslaním Zákazníckeho centra vernostného klubu BestDrive je zabezpečovať formou telefonického, písomného, resp. e-mailového kontaktu s členmi vernostného klubu BestDrive nasledujúce služby: poskytovanie informácií o vernostnom klube BestDrive a ostatných službách siete predajní a servisov BestDrive, prijímanie sťažností, podnetov a pripomienok členov vernostného programu BestDrive.

Kontakt na Zákaznícke centrum:

E-mail: klub@bestdrive.sk

 

5. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje členov klubu BestDrive v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, "GDPR"). Akékoľvek použitie osobných údajov je vymedzené rámcom a účelom vernostného klubu BestDrive, sleduje záujem člena tohto klubu a skvalitnenie služieb poskytovaných v sieti predajní a servisov BestDrive.

Súčasťou členstva v klube BestDrive je spracúvanie osobných údajov členov klubu za účelom zaistenia fungovania tohto klubu, čo zahŕňa (i) vedenie evidencie členov klubu prevádzkovateľom, (ii) poskytovanie možnosti čerpania členských výhod a (iii) spracovanie marketingových štatistík s využitím anonymizovaných údajov o nákupoch členov klubu BestDrive. Právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý spočíva v možnosti prevádzkovať vernostný zákaznícky program. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje člena klubu BestDrive v rozsahu uvedenom na registračnom formulári s tým, že k týmto údajom budú priradené údaje o nákupoch člena v sieti BestDrive. História nákupov člena má význam pre možnosť čerpania členských výhod (špeciálne výhody viazané na predchádzajúce nákupy) a pre overenie plnenia podmienok trvania členstva. Podľa právnych predpisov člen nemá povinnosť svoje osobné údaje poskytnúť, ale bez nich ho prevádzkovateľ nemôže registrovať ako verného zákazníka ani overiť možnosť poskytnutia členských výhod. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje člena klubu BestDrive pre účely klubu iba po dobu trvania členstva člena v klube. Prevádzkovateľ má možnosť spracúvať osobné údaje za pomoci svojich zmluvných partnerov v postavení sprostredkovateľa, ich zoznam je dostupný na: https://www.bestdrive.sk/klub/gdpr.

Práva členov klubu BestDrive na ochranu osobných údajov

Zákazníci majú vo vzťahu k spoločnosti ContiTrade Slovakia s.r.o. ako k prevádzkovateľovi osobných údajov, nasledujúce práva:

  1. žiadať prístup ku svojim osobným údajom, tzn. môžu získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak áno, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám vymenovaným v článku 15 GDPR;

  2. žiadať opravu nesprávnych osobných údajov podľa článku 16 GDPR;

  3. žiadať vymazanie osobných údajov, ak sú dané dôvody uvedené v článku 17 GDPR;

  4. žiadať obmedzenie spracúvania v prípadoch upravených v článku 18 GDPR;

  5. získať osobné údaje, ktoré poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za podmienok uvedených v článku 20 GDPR; a

  6. namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov podľa článku 21 GDPR z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie člena klubu BestDrive.

Zákazníci ďalej majú právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (alebo u iného ako slovenského dozorného úradu príslušného podľa článku 77 GDPR), a to najmä ak by prevádzkovateľ nevyhovel ich žiadosti podľa tohto oddielu alebo nevysvetlil, prečo takej žiadosti nemožno vyhovieť.  

Zákazník môže vyššie uvedené práva uplatniť prostredníctvom zaslania žiadosti alebo námietky na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na gdpr@bestdrive.sk. Ak prevádzkovateľ dostane žiadosť alebo námietku, poskytne žiadateľovi informáciu o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti; túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ak prevádzkovateľ žiadosti o prijatie opatrení nevyhovie, informuje žiadateľa o dôvodoch neprijatia opatrení, a to neodkladne, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Ak má prevádzkovateľ pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa tohto oddielu, môže požiadať žiadateľa o dodatočné informácie na potvrdenie jeho totožnosti. V prípade, že je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje, môže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti, alebo požadovať primeraný poplatok.

 

6. Všeobecné ustanovenia

Členstvo vo vernostnom klube BestDrive a všetky práva s tým spojené sú neprenosné, neprechádzajú na právneho nástupcu člena vernostného klubu BestDrive a zanikajú smrťou člena tohto programu, a preto nemôžu byť predmetom dedičského práva, alebo zanikajú z dôvodov uvedených v článku 2 týchto Pravidiel.

Spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade potreby meniť a upravovať tieto Pravidlá. Rovnako si vyhradzuje právo zmeny najmä doplnkového zľavového bonusu. Spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o. bude pri týchto zmenách zohľadňovať záujem členov vernostného programu BestDrive v maximálnej možnej miere. Členovia vernostného klubu BestDrive budú o týchto zmenách informovaní na www.bestdrive.sk. Členovia klubu BestDrive nemajú právny nárok na čerpanie výhod vernostného programu BestDrive. Spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť vernostný program BestDrive. Dátum ukončenia činnosti vernostného programu BestDrive sa vyhlási výveskou na všetkých predajniach a servisoch siete BestDrive v SR nebo na www.bestdrive.sk minimálne jeden kalendárny mesiac vopred.

Spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o. je oprávnená Pravidlá meniť, platnosť a účinnosť zmenených Pravidiel nastane dňom ich zverejnenia na www.bestdrive.sk, ak nie je v zmenených Pravidlách výslovne uvedený neskorší dátum platnosti a/alebo účinnosti.

Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti dňom 1. 5. 2018.